Rodgersia aesculifolia (Rodgerzia) – posledné 3ks /

3,45